УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Сумма кредита
1000
Срок кредита
9 Мес.

KREDĪTLĪGUMA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Finanza”, vienotais reģistrācijas numurs 40103413280, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV 1013, tālāk līgumā -KREDITORS un
_____________ _____________ [personas kods:_____________], [adrese:_____________ _____________], tālāk līgumā - KREDĪTA ŅĒMĒJS/KLIENTS noslēdz šo Kredītlīgumu Nr._____________:, tālāk līgumā - Līgums:

1. Šajā Līgumā lietotie pamatjēdzieni:
1.1.Aizdevuma/Kredīta piešķiršana – Kreditora konkrētas naudas summas piešķiršana Kredīta ņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem uz noteiktu termiņu pret Maksājumiem.
1.2. Atmaksājamā summa – Kredīts, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, Maksājums, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.3. Lietotāja zona – Kreditora interneta sistēma, kurā Kredīta ņēmēji piereģistrējoties var izvēlēties Kredīta summu, atmaksas termiņu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai saņemtu Kredītu un informāciju par Kredītu.
1.4. Datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem: iegūšana, pierakstīšana, glabāšana, klasificēšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), sniegšana, izmantošana, meklēšana vai cita veida darbība, vai darbību kopums.
1.5. Elektroniskie kanāli – informācijas nodošana un citu darbību veikšana internetā vai pa mobilo tālruni saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.6. GPL – gada procentu likme – Kredīta kopējās izmaksas Kredīta ņēmējam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no Kredīta kopsummas, ieskaitot Kredīta procentus un kas tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, izņemot jebkuras Kredīta kopējās izmaksas, kas Kredīta ņēmējam jāmaksā par jebkuru Kredītlīgumā noteikto saistību neizpildi.
1.7. Identitātes apliecināšanas līdzekļi – identifikācijas kods, kuru Kreditors piešķir Kredīta ņēmējam (turpmāk tekstā – „lietotāja ID“), Kredīta ņēmēja izveidotā parole,Kredīta ņēmēja mobilā tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.
1.8. Individuāli apspriestie noteikumi – Kredītlīguma noteikumi (Vispārīgie noteikumi), kuru sagatavošanu Kredīta ņēmējs var ietekmēt. Par individuāli apspriestajiem noteikumiem uzskatāmi: Kredīta summa, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, Maksājumu skaits, Kredīta termiņš, Maksājuma periods.
1.9. Kreditors/Aizdevējs –Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Finanza“, vienotais reģistrācijas numurs: 40103413280, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 5A, Rīga, LV-1013.
1.10. Kredīta atmaksas diena – mēneša diena, kurā Kredīta ņēmējam saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem ir pienākums samaksāt Kreditoram Atmaksājamo summu.
1.11. Kredīta atmaksas periods – termiņš no Kredīta saņemšanas dienas līdz Kredīta pilnīgas atmaksas dienai.
1.12. Kredītu kopsumma – visu vēl neatmaksāto Kredītu kopsumma.
1.13. Kredīta nosacījumi - konkrētā Kredīta summa, Kredīta procenti, Kredīta termiņš, Kredīta piešķiršanas komisija, Maksājuma diena, maksājuma apmērs un citi nosacījumi.
1.14. Kredīta ņēmējs/Klients – fiziska persona, kura saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem ir noslēgusi Līgumu ar Kreditoru.
1.15. Kredīta piešķiršanas komisija – summa, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram par operācijām, kas saistītas ar Kredīta apkalpošanu.
1.16. Kredīta lietojuma procenti – procentu likme, kas izteikta kā fiksēti procenti, par kuru Kreditors un Kredīta ņēmējs vienojas Kredītlīgumā attiecībā uz Kredīta lietojuma termiņu, izmantojot likmes procentus.
1.17. Kredīta termiņš – termiņš, līdz kuram Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram Atmaksājamo summu.
1.18. Kredīts/Aizdevums – Īstermiņa vai ilgtermiņa aizdevums, naudas summa, kuru Kreditors piešķir Kredīta ņēmējam saskaņā ar konkrētajiem Kredīta nosacījumiem un tiek piešķirts noteiktā limita ietvaros uz noteiktu periodu.
1.19. Līgums jeb Kredītlīgums – starp Kreditoru un Kredīta ņēmēju noslēgts līgums, kas sastāv no vispārīgiem un speciāliem noteikumiem, ar kuru Kreditors apņemas piešķirt Kredīta ņēmējam Kredītu, un Kredīta ņēmējs apņemas minēto Kredītu atmaksāt Kreditoram un samaksāt visas summas, kas ir jāmaksā atbilstoši šī Līguma vispārīgiem noteikumiem un speciāliem noteikumiem.
1.20. Nokavējuma procenti – šī Līguma Vispārīgajos un speciālos noteikumos paredzēts līgumsods, kas izteikts % no darījuma summas un kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram par Kredītlīguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
1.21. Maksājums – zināma, konkrēta naudas summa, kuru Kredīta ņēmējs maksā Kreditoram saskaņā ar Kredītlīgumu.
1.22. Mājas lapa – Kreditora interneta mājas lapa:  http://www.finanza.lv/.
1.23. Personas dati – informācija, kas saistīta ar Kredīta ņēmēju – datu subjektu, kura identitāte var tikt noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods un vārds, uzvārds.
1.24. Piekrišana – Kredīta ņēmēja labprātīgi izteikta piekrišana tā personas datu apstrādei ar Kredīta ņēmējam zināmu mērķi.
1.25. Puse – Kreditors vai Kredīta ņēmējs.
1.26. Puses – Kreditors un Kredīta ņēmējs kopā.
1.27. Reģistrācijas maksājums – vienreizējs maksājums, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus un Kredītlīguma Vispārīgos noteikumus. Reģistrācijas maksājuma apmērs, kuru nosaka Kreditors, tiek norādīts Mājas lapā.
1.28. Tiešais mārketings – darbības, kas vērstas uz preču vai pakalpojumu piedāvāšanu personām pa pastu, tālruni vai citā veidā.
1.29. Trešā persona– jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Līguma Puse.
Izskaidrojot šo Kredītlīgumu, katru Līgumam pievienoto dokumentu un katru papildu darījumu, kas saistīts ar Līgumu, jāievēro šie noteikumi:
1.29.1. Līguma atsevišķo sadaļu nosaukumi ir paredzēti Līguma teksta vieglākai uztverei.
1.29.2. Atkarībā no Līguma izpildes gaitā radušās situācijas, vārdi, kas Līguma tekstā sniegti vienskaitlī var nozīmēt arī daudzskaitli un otrādi.
1.29.3. Līguma 1.sadaļā ietvertie jēdzieni ir piemērojami, izpildot un izskaidrojot šī Līguma Vispārīgos noteikumus un Kredīta nosacījumus.
1.30. Vispārīgie noteikumi – šī Kredītlīguma noteikumi, kas paredz Kredīta ņēmēja un Kreditora tiesības un pienākumus, Kredītlīguma (Līguma) slēgšanas kārtību, Kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtību, Līgumisko atbildību par Kredītlīguma saistību neizpildi, Kredīta ņēmēja atteikuma tiesību un citus noteikumus.
1.31. Speciālie noteikumi – šī Kredītlīguma noteikumi, kas paredz Aizdevuma summu, Aizdevuma termiņu, procenta likmi, nokavējuma procentus un citus noteikumus.
1.32. Puses vienojas, ka visas Kredīta ņēmēja darbības un apstiprinājumi, kas veikti, izmantojot Identitātes apliecināšanas līdzekļus, ir pielīdzināmi darījumiem, kas noslēgti rakstveidā, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstītajiem dokumentiem, kas apstiprināti ar Kredīta ņēmēja vai Pušu parakstiem.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Kredītlīguma darbības laikā Kreditorsam ir tiesības Kredīta ņēmējam piešķirt Kredītus, un Kredīta ņēmējs apņemas saņemtos Kredītus savlaicīgi atmaksāt Kreditoram un samaksāt Maksājumus, Kredīta lietojuma procentus, Kredīta piešķiršanas komisiju un citus maksājumus saskaņā ar Kredītlīgumu, Klienta pieteikumiem un normatīvajiem aktiem.
2.2. Kreditora finanšu pakalpojums uzskatāms par sniegtu, kad Kredīts ir pārskaitīts Kredīta ņēmēja bankas kontā.
2.3. Kreditora pienākumi:
2.3.1. Savlaicīgi izmaksāt Klientam piešķirtu Kredītu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2.3.2. Publicēt Mājas lapā informāciju par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā vai Kreditora rekvizītos.
2.3.3. Nodrošināt Kredīta ņēmēja personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību.
2.4. Kreditora tiesības:
2.4.1. Bez Kredīta ņēmēja piekrišanas nodot trešajām personām no Kredītlīguma izrietošos prasījumus.
2.4.2. Ieķīlāt trešajām personām no Kredītlīguma izrietošos prasījumus.
2.4.3. vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš pa elektroniskajiem kanāliem paziņot Kredīta ņēmējam par grozījumiem Vispārīgajos noteikumos. Ja Kredīta ņēmējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav sniedzis iebildumus, grozījumi Vispārējos noteikumos uzskatāmi par abpusēji saskaņotiem.
2.4.4. Pēc saviem ieskatiem anulēt Klientam aprēķinātos Nokavējuma procentus un Kredīta lietojuma procentus.
2.4.5. Ar Kredīta ņēmēja piekrišanu sniegt tās Personas datus trešām personām, tajā skaitā, lai izvērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju Kredīta piešķiršanai un/vai turpmāk pilnībā vai daļēji atteikt piešķirt Kredītu, ja Kreditors uzskata, ka Kredīta ņēmējs nevarēs savlaicīgi un pareizi izpildīt savas saistības saskaņā ar Kredītlīgumu.
2.4.6. izvietot informāciju par Kredīta ņēmēju un Kredīta ņēmēja saistībām pret Kreditoru, kas izriet no Kredītlīguma, jebkurās Kreditora vai trešo personu datu bāzēs, kredītvēstures veidošanai. Kreditoram ir tiesības citu Kredīta ņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Kredīta ņēmēju un viņa neizpildītajām saistībām.
2.5. Kreditors, veicot darbības Elektroniskajos kanālos, Kredīta ņēmēja identitāti nosaka:
2.5.1. Ja darbības tiek veiktas internetā – pēc Kredīta ņēmējam piešķirtā lietotāja ID, un Kredīta ņēmēja izveidotās paroles un Kredīta ņēmēja e-pasta adreses;
2.5.2. Ja darbības tiek veiktas pa mobilo tālruni – pēc Kredīta ņēmējam piešķirtā lietotāja ID un Kredīta ņēmēja tālruņa numura;
2.5.3. Ja darbības tiek veiktas pēc rakstveida pieteikuma veidlapas – pēc Kredīta ņēmēja pieteikuma veidlapā norādītās informācijas, tajā skaitā klienta personas koda un paraksta.
2.6. Kredīta ņēmēja pienākumi:
2.6.1. Kredītlīgumā noteiktos termiņos atmaksāt Kreditora piešķirto Kredītu, veikt Maksājumu un Kredīta lietojuma procentu maksājumu, kā arī ievērot un pildīt citas ar Līgumu uzņemtās saistības un veikt citus maksājumus saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.
2.6.2. Nenodot trešajām personām Kreditora piešķirtos Identitātes apliecināšanas līdzekļus.
2.6.3. Nekavējoties informēt Kreditoru, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt vai ir zināmi Kredīta ņēmēja Identitātes apliecināšanas līdzekļi.
2.6.4. Bez Kreditora rakstiskas piekrišanas nenodot citām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Kredītlīguma.
2.6.5. Ja nozaudēts lietotāja ID vai parole, informēt Kreditoru Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā.
2.6.6. Ja mainījušies Personas dati, informēt par izmaiņām Kreditoru 3 (trīs) dienu laikā, veicot 0,10 EUR (desmit euro centi) maksājumu uz Kreditora bankas kontu, maksājuma mērķī konkretizējot izmaiņas “vārds / uzvārds / personas kods maiņa”.
2.7. Kredīta ņēmēja tiesības:
2.7.1. Izbeigt Līgumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.7.2. Kredīta ņēmējs, noslēdzot Kredītlīgumu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus Kreditora Elektroniskajos kanālos vai rakstveidā iesniedzot Kredīta pieteikumu uz Kreditora izstrādātās pieteikuma veidlapas.
2.7.3. Kredīta ņēmējs Kreditora pakalpojumus var izmantot Kreditora noteiktajā kārtībā un Mājas lapā izsludinātajā laikā.
2.7.4. Kredīta ņēmējam ir tiesības izmantojot Lietotāja zonu jebkurā brīdī Kredītlīguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt uz tā norādīto e-pastu izrakstu ar kredīta atmaksas datiem.

3. Kredītlīguma slēgšanas kārtība
3.1. Lai Kredīta ņēmējs reģistrētos Lietotāja zonā un noslēgtu Kredītlīgumu, Kredīta ņēmējam ir jāatbilst, un Kredīta ņēmējs apliecina, ka tas visā Kredītlīguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
- Kredīta ņēmējs ir fiziska persona;
- Kredīta ņēmējs nav jaunāks par 20 (divdesmit) gadiem;
- Kredīta ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā un nodokļu jautājumu regulējošos normatīvajos aktos tā tiek uzskatīta par rezidentu;
- Kredīta ņēmējam ir atvērts bankas konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai Eiropas Ekonomiskās zonas kredītiestāžu filiālēs Latvijā, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;
- Kredīta pieteikuma nosūtīšanas laikā un Kredītlīguma noslēgšanas laikā Kredīta ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē.
- nepastāv spēkā esošs Kredītlīgums starp Kredīta ņēmēju un Kreditoru, saskaņā, ar kuru Kredīta ņēmējam izmaksātais Kredīts vēl nav pilnībā atmaksāts;
3.2. Lai pieteiktos Kredītam, Kredīta ņēmējam jāveic šādas darbības:
3.2.1. Reģistrācijas formā, kura izvietota Mājas lapā (lietotāja zonā), jāievada visa prasītā informācija, tajā skaitā personas kods, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, jāizveido parole, jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz Kreditora tiesībām apstrādāt Kredīta ņēmēja norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem.
3.2.2. Jāiepazīstas ar Kredītlīgumu un pēc iepazīšanās ar Kredītlīgumu Kredīta ņēmējam jāapliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem.
3.2.3. Jāapstiprina reģistrācija un jāveic Reģistrācijas maksājums, ko drīkst veikt tikai no Kredīta ņēmēja personīgā bankas konta, kurā Kredīta ņēmējs vēlas saņemt kredītu. Reģistrācijas maksājums jāpārskaita uz Kreditora kontu. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jābūt norādītiem rekvizītiem: kredīta ņēmēja vārds uzvārds, kredīta ņēmēja konta numurs, kredīta ņēmēja personas kods, summa, maksājuma mērķī – apstiprinu līgumu Nr. .. (norādot Lietotāja ID numuru (kas Kredīta ņēmējam tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas)).
3.2.4. Puses vienojas, ka Klients, veicot Reģistrācijas maksājumu, apstiprina reģistrāciju un Kredītlīguma Vispārīgos noteikumus.
3.3. Ja Kredīta ņēmējs nozaudē lietotāja ID un/vai paroli, Kredīta ņēmējam ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties Lietotāja zonā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu ar tekstu: „PAZAUDEJU”.

4. Kredīta piešķiršanas kārtība
4.1. Lai saņemtu Kredītu, Kredīta ņēmējam ir pienākums izvēlēties un apstiprināt Kredīta nosacījumus. Kredīta ņēmējs Kredīta nosacījumus var izvēlēties un apstiprināt tikai pēc piereģistrēšanās Lietotāja zonā vai aizpildot rakstveida pieteikuma veidlapu.
4.2. Kredīta nosacījumus izvēlas un apstiprina:
4.2.1. Atzīmējot vēlamos Kredīta nosacījumus Mājas lapā – Lietotāja zonā;
4.2.2. Nosūtot Kredīta nosacījumus Kreditoram īsziņas veidā, saskaņā ar Mājas lapā – Lietotāja zonā minēto kārtību.
4.2.3. Aizpildot Kreditora rakstveida pieteikumu, saskaņā ar tajā norādīto kārtību.
4.3. Kad Kredīta ņēmējs ir apstiprinājis Kredīta nosacījumus un saņēmis no Kreditora Kredītu nosacījumus apstiprinošu īsziņu, Kreditors ne vēlāk kā 72 stundu laikā apņemas pārskaitīt Kredītu Kredīta ņēmēja kontā, no kura tika veikts Reģistrācijas maksājums, saskaņā ar Mājas lapā minēto kārtību. Kreditors ir tiesīgs atteikt izvēlētā Kredīta izsniegšanu, ja Kredīta ņēmējs neatbilst Kredīta ņēmēja statusam vai pastāv citi ierobežojumi, lai tam tiktu izsniegts Kredīts.
4.4. Kad Kredīta ņēmējs ir apstiprinājis Kredīta nosacījumus, tiek uzskatīts, ka Puses abpusēji ir vienojušās par Kredīta nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt.
4.5. Puses vienojas, ka Kreditors nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:
4.5.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ vai citu tehnisku iemeslu dēļ;
4.5.2. trešo personu vainas dēļ.
4.6. Komisijas maksu vai citus maksājumus bankai par Kredīta summas ieskaitīšanu Kredīta ņēmēja kontā sedz Kredīta ņēmējs.
4.7. Ar brīdi, kad Kredīts ir pārskaitīts uz Kredīta ņēmēja norādīto norēķinu kontu, uzskatāms, ka Kredīta ņēmējs ir saņēmis Kredītu un Līgums ir stājies spēkā.
4.8. Kreditors ir tiesīgs atteikt Kredīta izsniegšanu Kredīta ņēmējam, par to informējot Kredīta ņēmēju uz tā norādīto mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Kreditoram nav pienākums pamatot tā atteikumu. Ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, Kredīta devējs nekavējoties un bez maksas informē Kredīta ņēmēju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi.

5. Kredīta atmaksa
5.1. Kredīta atmaksas dienā, vai līdz tai Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Atmaksājamo summu visu vai saskaņā ar Kredīta nosacījumiem, ņemot vērā, ka Kredīta atmaksa notiek vienā maksājumā termiņa beigās vai vairākos Maksājumos Kredīta atmaksas periodā.
5.2. Kredīts jāatmaksā tajā pašā valūtā, kurā tika izmaksāts Kredīta ņēmējam. 
5.3. Kredīta ņēmējam, veicot Maksājumus un cita veida pārskaitījumus, maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ jānorāda savs personas kods un iemaksas mērķis (kredīta atmaksa; pagarinājums; grafika izveide). Ja Kredīta ņēmējs maksājuma dokumentos nav norādījis iemaksas mērķi un/vai personas kodu vai citu informāciju, kas identificētu ar Kredīta ņēmēju, Kreditors neuzskata Maksājumu par tādu, kas veikts saskaņā ar Kredīta ņēmēja un Kreditora noslēgto Kredītlīgumu un maksājums tiek atmaksāts tā veicējam vai ja tas nav iespējams, iemaksātā summa var tikt novirzīta pēc Kreditora ieskatiem.
5.4. Par bankas operācijām, ar kurām tiek atmaksāts Kredīts, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, kas tiek pārskaitīti Kreditora kontā, bankas noteiktu komisijas maksu vai tam pielīdzinātos maksājumus bankai sedz Kredīta ņēmējs.
5.5. Puses vienojas, ka summas, kuras Kredīta ņēmējs samaksās Kreditoram, sadalāmas šādi:
5.5.1. Pirmajā kārtā - neatmaksātā Kredīta un/vai Kredīta lietojuma procentu (vispirms tās daļas, kura bija jāatmaksā agrāk) segšanai.
5.5.2. Otrajā kārtā  – Nokavējuma procentu dzēšanai
5.5.3. Trešajā kārtā – izdevumu segšanai, kas saistīti ar paziņojumu par prasījumu izpildīt saistības.
5.5.4. Ceturtajā kārtā – citu maksājumu veikšanai saskaņā ar Kredītlīgumu vai normatīvajiem aktiem.
5.6. Ja Kredīta ņēmējs samaksā lielāku summu nekā Atmaksājamā summa, Kreditors pārmaksāto starpību ir tiesīgs pārskaitīt atpakaļ Kredīta ņēmējam, atrēķinot no Kredīta ņēmējam piešķirtā Kredīta nākamās Atmaksājamās summas, vai arī, Kredīta ņēmējs ir tiesīgs lūgt pārmaksas saņemšanu atpakaļ., nosūtot Kreditoram iesniegumu no savas reģistrētās e-pasta adrese vai ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu. 
5.7. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs atmaksāt, daļēji atmaksāt Kredītu pirms Kredīta termiņa. Par tiesību izlietošanu uz Kredīta pirmstermiņa atmaksu, Kredīta ņēmējs informē Kreditoru vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, saskaņojot ar Kreditoru Maksājuma summu. Kredīta ņēmējam ir tiesības uz kopējo kredīta izmaksu samazinājumu, veicot Kredīta atmaksu, vai daļēju atmaksu pirms noteiktā termiņa – tas ir, procentus un citus maksājumus Kredīta izmaksu segšanai, Kredīta ņēmējs maksā par laika posmu līdz dienai, kurā Kredīta ņēmējs pilnībā izpilda savas saistības pret Kreditoru. 
Ja Kredīta ņēmējs vēlas atmaksāt kredītu pirms termiņa, tiek veikts komisijas pārrēķins saskaņā ar  PTAL 8.panta 23 punktā noteikto maksimālo iespējamo Kredīta lietojuma procentu likmi.
5.8. Kredīta ņēmējam ir tiesības veikt kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu, ja šāda iespēja, kārtība un cenas paredzētas Kreditora mājas lapā un/vai Lietotāja zonā. Kredīta ņēmējam, veicot kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu, jāveic maksājums uz kreditora kontu, maksājuma mērķī norādot personas kodu un “pagarinājums”. Kredīta termiņš uzskatāms par pagarinātu, kad Kreditors ir akceptējis termiņa pagarināšanas maksājuma saņemšanu, nosūtot Kredīta ņēmējam īsziņu.

6. Līgumiskā atbildība par kredītlīguma saistību neizpildi
6.1. Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram Nokavējuma procentus, kas aprēķināti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem un tiek noteikti Līguma speciālos noteikumos.
6.2. Nokavējuma procentus sāk rēķināt ar nākamo kalendāro dienu pēc Kredīta atmaksas dienas un beidz rēķināt tajā dienā, kurā visa nesamaksātā summa tiek ieskaitīta Kreditora bankas kontā vai kad tiek sasniegts neatmaksātais kredīta pamatsummas apmērs. Noteikto Nokavējuma  procentu samaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no pienākuma izpildīt Kredītlīgumā minētās saistības.
6.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs laikā neatmaksā Kredītu vai tā daļu un/vai Kredīta procentus un citus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu, Kreditors ir tiesīgs ne ātrāk kā mēnesi no pirmās kavējuma dienas nodot veikt parāda piedziņu trešajai personai(-ām), t.sk., parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ja Kredīta ņēmēja lieta tiek nodota parādu atgūšanas uzņēmumiem, visas izmaksas un zaudējumus, kas saistītas ar procesa virzību un pašu procesu, sedz Kredīta ņēmējs.
6.4. Ja Kreditors vai parādu atgūšanas uzņēmums Kredīta ņēmējam ir nosūtījis vēstules ar atgādinājumiem par no Kredītlīguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Kredīta ņēmēja ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu.
6.5. Kreditors ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu un/vai pirms Kredīta termiņa beigām pieprasīt, lai Kredīta ņēmējs nekavējoties samaksātu visas Atmaksājamās summas, Nokavējuma procentus un izdevumus, kuri Kreditoram radušies, piedzenot un administrējot parādu piedziņu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:
6.5.1. Kredīta ņēmējs ir iesniedzis Kreditoram nepareizus datus vai citu maldinošu informāciju par sevi.
6.5.2. Noskaidrojas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt Kredīta ņēmēja maksātspēju, tajā skaitā Kreditoram ir kļuvis zināms, ka pret Kredīta ņēmēju tiek celta mantiska rakstura prasība šķīrējtiesā vai tiesā, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz Kredīta summu.
6.5.3. Kredīta ņēmējs vairāk nekā 10 (desmit) dienas nav pilnībā samaksājis Kredītu vai aprēķinātos Nokavējuma procentus.
6.5.4. Kredīta ņēmējs vairāk nekā 10 (desmit) dienas nav pilnībā samaksājis Kredītu vai aprēķinātos Nokavējuma procentus.
6.5.5. ir konstatējamas Kredīta ņēmēja faktiskās maksātnespējas pazīmes vai iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums attiecībā uz Kredīta ņēmēju.
6.5.6. Kredīta ņēmējs ir atsaucis savu personas datu apstrādes piekrišanu.
6.6. Ja Kredīta ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas uzņemtās saistības, Kreditors ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, t.sk. nodot tiesības un Kredīta ņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Kredīta ņēmējs. Kredīta ņēmējs piekrīt Kreditora tiesībām nodot Kredīta ņēmēja personas datus apstrādei trešajām personām, kā arī uz citu valsti, Kreditora saistītajiem uzņēmumiem. Kredīta ņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Kreditors izvieto informāciju par Kredīta ņēmēju un Kredīta ņēmēja saistībām pret Kreditoru, kas izriet no Līguma, jebkurās Kreditora vai trešo personu datu bāzēs, kredītvēstures veidošanai. Kreditoram ir tiesības citu Kredīta ņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Kredīta ņēmēja un viņa neizpildītajām saistībām.
6.7. Kredīta ņēmējs atbild par tā norādītā konta numura precizitāti un pareizību.

7. Kredīta ņēmēja atteikuma tiesības
7.1. Kredīta ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kredītlīguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kredītlīguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Kreditoram rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu uz Kreditora juridisko adresi vai uz Kreditora mājaslapā norādīto elektroniskā pasta adresi.
7.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Kredīta ņēmējs norāda šādas ziņas:
7.2.1. Kreditora nosaukumu, juridisko adresi;
7.2.2. Kredīta ņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
7.2.3. paziņojumu par atkāpšanos no Kredītlīguma un pirmstermiņa Kredīta atmaksu;
7.2.4. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
7.2.5. Kredīta ņēmēja parakstu, ja iesniegums iesniegts rakstveidā.
7.3. Ja Kredīta ņēmējs izmanto Noteikumu 7.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, Kredīta ņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā atmaksāt Kreditoram Kredītu un Kredīta procentus par periodu līdz datumam, kurā veikta kredīta atmaksa pilnā apmērā. Kredīta kopējo izmaksu aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz Līgumā noteikto Kredīta procentu likmi.

8. Piekrišana apstrādāt personas datus
Puses vienojas, ka Kredīta ņēmējs, apstiprinot savu piekrišanu Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem, vienlaikus:
8.1. Piekrīt, ka Kreditors, lai piešķirtu Kredīta ņēmējam Kredītu, nodrošinātu savu kredītrisku pārvaldību, administrētu parādu, noslēgtu kredītlīgumus, tos izpildītu, kontrolētu un aizsargātu Kreditora tiesības un likumīgās intereses, iegūs, precizēs un citādi apstrādās tā personas datus, lai noteiktu personas identitāti, pārbaudītu personas datu pareizību, novērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju, t.sk., bet ne tikai pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, un piekrīt, ka VSAA un VID sniedz šādu informāciju Kreditoram.
8.2. Kredīta ņēmējs apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem un tam ir šādas tiesības:
8.2.1. Iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus.
8.2.2. Nepiekrist, ka tā personas dati tiktu apstrādāti ar mērķi piešķirt tam kredītu un tiešā mārketinga nolūkos.
8.2.3. Prasības izlabot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības Kredīta ņēmējs ir tiesīgs izteikt rakstveidā, ar Lietotāja zonas starpniecību, vai ierodoties pēc Līgumā norādītajām Kreditora adresēm.
8.3. Kreditors apņemas nodrošināt Klienta un Kredīta ņēmēja personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un/vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi Kreditora darbinieki un tā pārstāvji apņemas aizsargāt Kreditora Kredīta ņēmēju personas datus.
8.4. Kredīta ņēmējs apliecina, ka ir informēts par to, ka tam ir tiesības, apstiprinot savu personas identitāti, iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes gaitu, t.i., saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi tā personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti, kam sniegti, pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja datu apstrāde nenotiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu vai citu normatīvo aktu prasībām, nenorādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, ka tam ir tiesības, norādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei sakarā ar likumīgajām interesēm, kuras tiecas īstenot Kreditors vai trešā persona, kurai tiek sniegti tā personas dati.
8.5. Kreditors ir tiesīgs veikt Kredīta ņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Kredīta ņēmēja datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piemēram, no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, u.c.) un apstrādāt tos. Kredīta ņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Kredīta ņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai trešajām personām ne tikai par Kredīta ņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām.

9. Līguma darbība
9.1. Kredīta ņēmēja reģistrācija Lietotāja zonā un reģistrācijas maksājuma veikšana nozīmē, ka Kredīta ņēmējs ir akceptējis šī Līguma noteikumus. Ja Kredīta ņēmējs nepilda Kredītlīgumā paredzētās Kredīta ņēmēja saistības, Kredītlīgums paliek spēkā līdz Kredīta ņēmēja saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Kredīta ņēmēja saistības, kas izriet no Kredītlīguma, ir saistošas tā mantiniekiem un/vai tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
9.3. Šo Līgumu var grozīt un/vai papildināt, tikai Pusēm par to atsevišķi vienojoties šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
9.4. Līgumu var izbeigt pēc Pušu vienošanās.
9.5. Kreditoram ir pienākums par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņot 7 (septiņas) dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu var tikt nosūtīts pa pastu, faksu vai elektronisko pastu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 7 (septiņām) dienām no brīža, kad saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu.
9.6. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš brīdinot Kreditoru šajā Līgumā noteiktā kārtībā, ja Kredīta ņēmējs ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus, t. i., atmaksājis visus parādus/veicis visus maksājumus pilnā apmērā, kas izriet no šī Līguma.

10. Noslēguma noteikumi
10.1. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
10.2 Sūdzības par pakalpojumu var iesniegt Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu Ombudam, nosūtot pa pastu uz adresi: Vaļņu iela 5/1, Rīga, LV-1050, vai arī aizpildot elektroniski un nosūtot pa e-pastu: Ombuds@lafpa.lv. Pirms sūdzības nosūtīšanas Ombudam, patērētājam ir pienākums vērsties ar atbilstošu pretenziju pie pakalpojumu sniedzēja. Ja pakalpojumu sniedzējs sūdzību neizskata 30 dienu laikā, vai arī sniedz neapmierinošu atbildi, tad patērētājam ir tiesības iesniegt sūdzību Ombudam. Sīkāku informāciju par sūdzības iesniegšanu un strīda izskatīšanu, lūdzam skatīt: www.lafpa.lv/lv/ombuds
10.2. Šim Kredītlīgumam, kā arī Kreditora un Kredīta ņēmēja attiecībām pirms Kredītlīguma noslēgšanas, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, tostarp: Civillikums; Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, MK noteikumi Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, MK noteikumi Nr.648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
10.3. Kredīta ņēmēja noslēgtais līgums tiek glabāts Lietotāja zonā Kredīta ņēmēja profilā, kamēr attiecīgais Kredītlīgums ir spēkā, bet ne mazāk kā vienu gadu pēc tā spēkā stāšanās dienas. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs pieprasīt uz tā norādīto e-pasta adresi izsniegt Kredītlīguma kopiju no Kredīta devēja datu bāzes sistēmas. Kredīta devējs Kredīta ņēmēja noslēgtos Kredītlīgumus glabā ne mazāk kā vienu gadu pēc tā spēkā stāšanās dienas.
10.4. Visus paziņojumus Puses viena otrai sniedz rakstveidā. Puses vienojas, ka paziņojumi, kas nosūtīti otrai Pusei pa elektronisko pastu vai īsziņas veidā, pēc adreses vai uz numuru, ko Kredīta ņēmējs sniedzis Lietotāja zonā reģistrācijas brīdī un Kreditora Mājas lapā, ir uzskatāmi kā rakstveida sniegti paziņojumi.
10.4.1. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 stundas.
10.4.2. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 stundas.
10.4.3. Puses vienojas, ka Kreditora paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.
10.5. Kredīta ņēmējs apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis izsmeļošu informāciju par Kreditora sniegto pakalpojumu, ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tiem piekrīt.
10.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.
10.7. Kreditoram un Kredīta ņēmējam ir tiesības paziņojumus nosūtīt pa pastu, faksu un elektronisko pastu uz Pušu norādītajām adresēm. Par Pušu adrešu maiņu jāpaziņo rakstiski 2 (divu) kalendāro dienu laikā no adreses maiņas.
10.8. Ja mainās Kredīta ņēmēja uzrādītais bankas konts vai mainās jebkura cita Kredīta ņēmēja šajā Līgumā norādītā informācija, Kredīta ņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā veicot 0,10 EUR maksājumu informēt Kreditoru par šādām izmaiņām un precīzi norādīt jauno informāciju par Kredīta ņēmēju.
10.9. Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Rīgā, Brīvības ielā 55, LV - 1010